Warning: exec() has been disabled for security reasons in /home/tesmedia/domains/tesmedia.ro/public_html/wp-content/plugins/wp-video-posts/classes/wpvp-helper-class.php on line 31
e-Health – resurse digitale pentru o educatie modernă - TESmedia

e-Health – resurse digitale pentru o educatie modernă

tesmediae-Health – resurse digitale pentru o educatie modernă, în corelaţie cu nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere

POSDRU/154/1.1/G/142087

 ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ MUTUALĂ ROMÂNIA FRANŢA “LOUIS PASTEUR” DEJ

Dej, jud. Cluj, str. Parcului nr. 1

Tel/fax: 0264.223.018, 0766459966

 24.06.2014

COMUNICAT DE PRESĂ

Decât să cheltuim mai mult, trebuie să cheltuim mai bine

În anul 2060, 33,1% din populaţia Uniunii Europene va avea peste 65 de ani, iar numărul persoanelor de peste 80 de ani va ajunge să se tripleze. În 2011, unul din şapte români avea peste 65 de ani; în anul 2030, raportul va fi de unu la cinci, iar în 2060, de unu la trei. În anul 2010, 67% din europeni aveau între 15 şi 64 de ani, iar 17% peste 65 de ani; în anul 2060, doar 56% vor mai avea vârsta de muncă.

Cheltuielile cu serviciile de sănătate au crescut în medie în Uniunea Europeană de la 5,.9% din PIB în anul 1990 la 7,2% în anul 2010, urmând ca în anul 2060 să ajungă la  8,5% din PIB.

Îmbătrânirea populaţiei şi creşterea ratei de dependenţă economică, pe de o parte, creşterea nevoilor în domeniul serviciilor de sănătate şi deficitul de personal medical şi de resurse, pe de altă parte, creează probleme structurale la nivelul întregii Europe. Fiecare cetăţean trebuie să aibă acces la asistenţă de înaltă calitate, indiferent de cât de mult câştigă sau unde locuieşte. Dar cum să asigurăm o asistenţă sanitară superioară pentru mai mulţi oameni, cu mai puţini specialişti şi cu resurse limitate? Inovaţia este răspunsul. Trebuie să găsim moduri mai bune de a furniza pacienţilor o asistenţă de sănătate superioară, menţinând, în acelaşi timp, costurile scăzute şi păstrând eficienţa şi sustenabilitatea sistemelor de sănătate.

Medicina viitorului va fi o medicină personalizată şi digitală, astfel încât Comisia Europeană susţine crearea unui spaţiu european e-Health. eHealth este termenul generic utilizat pentru setul de instrumente care se bazează pe tehnologia informaţiei şi comunicării utilizate pentru a ajuta la prevenirea, diagnosticarea, tratarea, monitorizarea şi gestionarea sănătăţii şi a modului de viaţă, precum şi la ameliorarea acestor procese.

e-Health asigură pacienţilor accesul la cea mai bună expertiză medicală în confortul propriilor case, ameliorează accesul la tratament specializat în zone unde nu există suficienți specialiști sau unde accesul la serviciile medicale se face cu dificultate, ajută specialiştii din domeniul medical să monitorizeze starea pacienţilor de la distanţă, permite pacienţilor care suferă de o boala rară să aibă acces la o expertiză medicală la fel de rară în diagnosticarea sau tratarea bolii lor fără a-şi părăsi oraşul de domiciliu. e-Health face posibilă consultarea pacienților aflați în România de către medici din Franţa sau Italia. Şi cu toate acestea, servciile de sănătate sunt cu cel puţin 10 ani în urma altor domenii de activitate din punct de vedere al utilizării TIC.

Regândirea sistemului sanitar din Europa şi, implicit, din România, determină nevoia de a regândi sistemul educaţional din şcoala medicală, prin introducerea pe scară largă a utilizării TIC în procesul de predare-învăţare-testare, atât ca metodă de dobândire a cunoştinţelor cu o eficienţă educaţională crescută, cât şi ca pregătire efectivă pentru integrarea mai uşoară pe piaţa muncii specifică, aflată în plină transformare.

 Noi competenţe pentru o educaţie medicală de excelenţă

 tesmediaCalitatea actului educaţional – care include şi calitatea predării şi înţelegerea principiilor de dezvoltare a societăţii incluzive – este cel mai important determinant al succesului educaţional.

Acesta este motivul care a stat la baza creării proiectului “e-Health – resurse digitale pentru o educaţie modernă, în corelaţie cu nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere”, proiect în valoare de 2.165.619,12 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, este de 2.122.306,74 lei.

 Necesitatea implementării proiectului derivă din necesitatea şcolii postliceale sanitare de a se reforma, de a crea o educaţie de calitate, inovatoare, axată pe rezultatele învăţării, care să pună în valoare creativitatea elevilor, oferindu-le competenţe la un înalt nivel, care să-i ajute nu numai să intre pe piaţa muncii, dar şi să-şi dezvolte o carieră, creând plus-valoare societăţii. Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii actului educaţional din învăţământul preuniversitar medical şi a nivelului de pregătire al elevilor, în concordanţă cu nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere.

 Conţinutul educaţional creat prin proiect, pe de o parte, programele de formare, pe de altă parte, se adresează unui număr de:

– 280 de elevi din 3 şcoli:  Şcoala Postliceală “Louis Pasteur” Dej, Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” Zalău, Şcoala Postliceală “Louis Pasteur” Târgu Lăpuş

– 56 persoane angrenate în sistemul de învăţământ preuniversitar (4 directori de şcoli şi 24 membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, 14 membri ai partenerilor sociali în educaţie; 8 persoane implicate în furnizarea de servicii alternative în educaţie; 6 consilieri şcolari)

Activităţi centrate pe elevi:

1. Crearea şi implementarea unor instrumente educaţionale care să asigure dezvoltarea unei educaţii moderne, de calitate, în corelare cu nevoile pieţei muncii, şi anume:

o platformă online care să re-creeze, la o scară mai mică, sistemul de tip e-Health, prioritate a Comisiei Europene în domeniul creşterii calităţii, eficienţei şi competitivităţii sistemul medical şi asigurării unei continuităţi a îngrijirii. Arhitectura instrumentului educaţional online vizează următoarele aspecte:

– e-Educaţie: care vine să îmbunătăţească sistemul formal de învăţare în domeniu, printr-o nouă metodă de transmitere a cunoştinţelor, prin utilizarea unui sistem online; de asemenea, va asigura şi o nouă modalitate de testare a cunoştinţelor, individualizată;

– e-Documente: se vor dobândi cunoştinţe şi abilităţi în realizarea dosarului electronic al pacientului, în coroborarea, compararea şi interoperabilitatea datelor din diferite dosare electronice ale pacienţilor, realizarea de rapoarte; realizarea de prescripţii electronice (ePrescripţie), programări online (eRezervare), trimiteri online (eTrimitere), transmiterea electronică a analizelor, rezultatelor investigaţiilor imagistice, modalitatea de gestionare a datelor etc; 

– e-Medicina: realizarea, la o scară miniaturală, a serviciilor de telemedicină – schimb de informaţii între utilizatorii sistemului, discutarea – pe grupe de lucru – a unei game complexe de cazuistică. Practic, se simulează situaţii reale în care personalul medical are nevoie să se consulte cu colegi din alte unităţi medicale, să compare informaţii, planuri de îngrijiri medicale, planuri de asistare a bolnavului şi familiei etc. Se va apela la tehnica “jocului de rol” ca metoda informală de învăţare, astfel încât să se înţeleagă complexitatea relaţionării între toate părţile unui act medical.

2. Acţiuni extracurriculare inovatoare de educaţie non formalătesmedia

Aceste activităţi vor determina un nivel înalt de dezvoltare personală a elevilor, prin deprinderile specifice formate (de comunicare, de gândire critică, de relaţionare, de adaptare la munca în echipă, de exprimare culturală şi personală, de participare şi intervenţie socială, de adaptare la condiţiile de muncă din sistemul medical, creşterea încrederii în forţele proprii etc), ce le vor asigura oportunităţi crescute pe piaţa muncii şi fundamente solide pentru dezvoltarea profesională şi personală ulterioară.

3. Educaţia în managementul stresului şi învăţarea unor mecanisme de adaptare la condiţiile de muncă din sistemul medical, ceea ce va permite o integrare mai uşoară pe piaţa muncii şi o adaptabilitate mai mare, cu efecte asupra performanţelor profesionale ale viitorilor asistenţi medicali şi a competitivităţii mediului în care vor lucra.

4. Orientarea şi consilierea şcolară, care vizează dezvoltarea capacităţii elevilor de planificare şi management ale actului educaţional, de urmărire a obiectivelor educaţionale, rezolvarea unor dificultăţi specifice apărute în parcursul educaţional, efectuarea unor alegeri educaţional-profesionale raţionale.

Activităţi centrate pe persoanele angrenate în sistemul de învăţământ preuniversitar:

tesmedia1. Training pentru elaborarea şi implementarea de metodologii, instrumente şi proceduri, în vederea dezvoltării competenţelor şi practicilor profesionale şi manageriale ale persoanelor implicate în luarea şi aplicarea deciziilor educaţionale. Pentru a-i putea ajuta pe elevi să-şi dezvolte abilităţile de care au nevoie într-o Europă a unor noi competenţe, actorii sistemului educaţional trebuie, la rândul lor, să-şi dezvolte capacitatea de a răspunde eficient provocărilor educaţiei moderne, determinate de schimbările de la nivelul pieţei muncii şi ale economiei.

2. Dezvoltarea de competenţe sociale şi civice în vederea transmiterii unui model educaţional incluziv, bazat pe atitudini corecte cu privire la principiile egalităţii de gen, egalităţii de şanse, nediscriminării şi respectului pentru diversitate, ce va determina, în final, crearea unei societăţi egalitare, flexibile, integratoare, competitive.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului şi rezultatelor acestuia sunt:

– sistemul medical românesc, prin creşterea numărului persoanelor înalt calificate în domeniu, posesoare ale unor competenţe cheie esenţiale în medicina viitorului, care vor asigura un act medical de calitate, riguros şi eficient;

– piaţa forţei de muncă per ansamblu, deoarece calitatea educaţiei – măsurată în termeni de performanţă a elevilor în a achiziţiona informaţii, abilităţi, competenţe, respectiv în performanţa pedagogică şi managerială a personalului implicat în sistemul educaţional – reprezintă un factor de schimbare, educaţia de calitate şi creatoare de calificări înalte asigurând eficienţa şi competitivitatea pieţei muncii;

– societatea în general, prin creşterea numărului persoanelor cu competenţe sociale şi civice, cu spirit inovator, cu o gândire creativă, cu abilităţi de comunicare, care vor ajuta la creşterea coeziunii sociale, la eliminarea barierelor determinate de stereotipii, la integrarea socială, premisă a dezvoltarii durabile.

Proiectul e-Health – resurse digitale pentru o educatie modernă, în corelaţie cu nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere ru” este implementat de ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ MUTUALĂ ROMÂNIA FRANŢA LOUIS PASTEUR DEJ , în parteneriat cu ŞCOALA POSTLICEALĂ CHRISTIANA ZALĂU şi cu SC NEXT STEP ADVERTISING SRL.

Pentru detalii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi.

Ramona MARIAN                                                                                                                                      

Manager de proiect                                                                                                                                                          

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ MUTUALĂ ROMÂNIA FRANŢA LOUIS PASTEUR DEJ                              

0722.718.460, 

radaramona@yahoo.com                                                                                                        

Comentarii prin Facebook

Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *